IMORTANT POSTS


പഴയ പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ വലതു വശത്തെ RECENT POSTS എന്നതിനു താഴെയായി കാണാം | 2014-15 ലെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഏറ്റുവും പുതിയ ഉത്തരവ് (21-07-2014 ലേത്) താഴെയുള്ള ഡൗണ്‍ലോഡില്‍ ഉണ്ട് | Income Tax E-Filing പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് | INSPIRE Award Data Entry സംബന്ദിച്ച പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

Saturday, 26 July 2014

How to admit a new employee in SPARK/How to create a PEN Number


How to admit a new employee in SPARK/How to create a PEN Number?

പുതിയ Appointment നടക്കുമ്പോള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ എങ്ങനെയാണ് പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരനെ ചേര്‍ക്കേണ്ടത് എന്നു നോക്കാം. User Name, Password എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. DDO ലവല്‍ ലോഗിനില്‍ പ്രവേശിച്ചാണ് പുതിയ ജീവനക്കാരനെ ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. ഇതില്‍ Administration മെനുവിലാണ് പുതിയ ജീവനക്കാരനെ Add ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ ഉള്ളത്.
Administration -> New Employee Record എന്ന ക്രമത്തില്‍ പേജ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. പുതിയ ജീവനക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ ആദ്യമേ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.  സര്‍വ്വീസ് ബുക്കിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആണ് സ്പാര്‍ക്ക് Details ആയി എന്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. സര്‍വ്വീസ് ബുക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതു പ്രകാരം ഏറ്റവും കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ വിവരങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് എഡിറ്റിങ് നടത്തേണ്ടി വരാത്ത വിധത്തില്‍ Basic Details ചേര്‍ക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് എയിഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ AEO/DEO ഓഫീസുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരും.

New Employee Record പേജാണ് താഴെ കാണുന്നത്.

ഈപേജില്‍ മൂന്ന് ടാബുകളുണ്ട്. 1. Personal Memoranda 2. Present Service Details 3. Contact Details എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്നു ടാബുകള്‍.  Personal Memoranda പേജ് പൂരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം താഴെ കാണുന്ന Confirm ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇടതു വശത്ത് മുകളിലായി ചുവന്ന നിറത്തില്‍ പുതിയതായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട PEN കാണാം. തുടര്‍ന്ന് Present Service Details എന്ന ടാബിലെ വിവരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യണം. തുടര്‍ന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടാബ് ആയ Contact Details പൂരിപ്പിക്കണം.

To Upload Photo

Click upload photo link. Note:( Max size: 12kb. Photo size: 2.5cmx3.5cm Photo type: JPG. Photo color: Color photo. Note: Photo should be scanned with minimum resolution of 150dpi or above. Save your photo on desktop then click on browse button and select your color photo from desktop.)

To Upload Signature

Click upload signature link. Note:( Max size: 12kb. Signature size: 3.5cmx1.5cm. Photo type: JPG. Note: Photo should be scanned with minimum resolution of 150dpi or above. Save your signature photo on desktop then click on browse button and select signature photo from  desktop). ഇവ കൂടാതെ താഴെ കാണുന്ന Service Details ടാബുകള്‍ ലഭ്യമായവ പരമാവധി പൂര്‍ണ്ണമായി എന്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

Wednesday, 23 July 2014

RGB Colour Models

ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റും RGB Code അറി‍ഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് Background Colour മാറ്റണമെങ്കില്‍ കളര്‍ കോഡുകള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Red, Green, Blue എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശം വ്യത്യസ്ത അളവുകളില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ധാരാളം നിറങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ രീതിക്കാണ് RGB Colour Codes/RGB Colour Models എന്നു പറയുന്നത്. Red, പച്ച, നീല എന്നീ നിറങ്ങളെ പ്രാഥമിക വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല എന്നീ മൂന്നു നിറങ്ങളിലുള്ള വെളിച്ചത്തെ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ത്താല്‍ വെളുത്ത പ്രകാശം ലഭിക്കും എന്നതാണ് RGB വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഓരോ നിറവും വ്യത്യസ്ഥ അളവില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. വെളിച്ചത്തിന്റെ തീവ്രത പൂജ്യം ആയിരുന്നാല്‍ കറുപ്പു നിറം ലഭിക്കും. വളിച്ചത്തിന്റെ തീവ്രത എറ്റവും കൂടുതല്‍ ആയിരുന്നാല്‍ വെളുപ്പും ലഭിക്കും. Red ന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലും നീലയും പച്ചയും പൂജ്യവും ആയിരുന്നാല്‍ ചുവപ്പും ലഭിക്കും. (൦%, 100%, 0%) എന്നത് പച്ച നിറത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഹെക്‌സാഡെസിമൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു (FF,00,00) എന്നും, അല്ലങ്കിൽ #FF0000 എന്നും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ FF എന്നത്, ഒരു നിറത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ തീവ്രതയേയും, 00 എന്നത് ഒരു നിറത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീവ്രതയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പച്ചയുടെ ആർ ജി ബി കോഡ് #00FF00 എന്നും നീലയുടെ ആർ ജി ബി കോഡ് #0000FF എന്നുമാണ്. #000000 എന്നത്, കറുപ്പു നിറത്തെയും, #FFFFFF എന്നത് വെളുപ്പിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുവെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒട്ടേറെ RGB Colour Code കള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. For more details visit this website

RGB color table

Basic colors:
Color HTML/CSS Name Hex Code#RRGGBB Decimal Code(R,G,B)
Black #000000 (0,0,0)
White #FFFFFF (255,255,255)
Red #FF0000 (255,0,0)
Lime #00FF00 (0,255,0)
Blue #0000FF (0,0,255)
Yellow #FFFF00 (255,255,0)
Cyan / Aqua #00FFFF (0,255,255)
Magenta / Fuchsia #FF00FF (255,0,255)
Silver #C0C0C0 (192,192,192)
Gray #808080 (128,128,128)
Maroon #800000 (128,0,0)
Olive #808000 (128,128,0)
Green #008000 (0,128,0)
Purple #800080 (128,0,128)
Teal #008080 (0,128,128)
Navy #000080 (0,0,128)

Color Color Name Hex Code#RRGGBB Decimal CodeR,G,B
maroon #800000 (128,0,0)
dark red #8B0000 (139,0,0)
brown #A52A2A (165,42,42)
firebrick #B22222 (178,34,34)
crimson #DC143C (220,20,60)
red #FF0000 (255,0,0)
tomato #FF6347 (255,99,71)
coral #FF7F50 (255,127,80)
indian red #CD5C5C (205,92,92)
light coral #F08080 (240,128,128)
dark salmon #E9967A (233,150,122)
salmon #FA8072 (250,128,114)
light salmon #FFA07A (255,160,122)
orange red #FF4500 (255,69,0)
dark orange #FF8C00 (255,140,0)
orange #FFA500 (255,165,0)
gold #FFD700 (255,215,0)
dark golden rod #B8860B (184,134,11)
golden rod #DAA520 (218,165,32)
pale golden rod #EEE8AA (238,232,170)
dark khaki #BDB76B (189,183,107)
khaki #F0E68C (240,230,140)
olive #808000 (128,128,0)
yellow #FFFF00 (255,255,0)
yellow green #9ACD32 (154,205,50)
dark olive green #556B2F (85,107,47)
olive drab #6B8E23 (107,142,35)
lawn green #7CFC00 (124,252,0)
chart reuse #7FFF00 (127,255,0)
green yellow #ADFF2F (173,255,47)
dark green #006400 (0,100,0)
green #008000 (0,128,0)
forest green #228B22 (34,139,34)
lime #00FF00 (0,255,0)
lime green #32CD32 (50,205,50)
light green #90EE90 (144,238,144)
pale green #98FB98 (152,251,152)
dark sea green #8FBC8F (143,188,143)
medium spring green #00FA9A (0,250,154)
spring green #00FF7F (0,255,127)
sea green #2E8B57 (46,139,87)
medium aqua marine #66CDAA (102,205,170)
medium sea green #3CB371 (60,179,113)
light sea green #20B2AA (32,178,170)
dark slate gray #2F4F4F (47,79,79)
teal #008080 (0,128,128)
dark cyan #008B8B (0,139,139)
aqua #00FFFF (0,255,255)
cyan #00FFFF (0,255,255)
light cyan #E0FFFF (224,255,255)
dark turquoise #00CED1 (0,206,209)
turquoise #40E0D0 (64,224,208)
medium turquoise #48D1CC (72,209,204)
pale turquoise #AFEEEE (175,238,238)
aqua marine #7FFFD4 (127,255,212)
powder blue #B0E0E6 (176,224,230)
cadet blue #5F9EA0 (95,158,160)
steel blue #4682B4 (70,130,180)
corn flower blue #6495ED (100,149,237)
deep sky blue #00BFFF (0,191,255)
dodger blue #1E90FF (30,144,255)
light blue #ADD8E6 (173,216,230)
sky blue #87CEEB (135,206,235)
light sky blue #87CEFA (135,206,250)
midnight blue #191970 (25,25,112)
navy #000080 (0,0,128)
dark blue #00008B (0,0,139)
medium blue #0000CD (0,0,205)
blue #0000FF (0,0,255)
royal blue #4169E1 (65,105,225)
blue violet #8A2BE2 (138,43,226)
indigo #4B0082 (75,0,130)
dark slate blue #483D8B (72,61,139)
slate blue #6A5ACD (106,90,205)
medium slate blue #7B68EE (123,104,238)
medium purple #9370DB (147,112,219)
dark magenta #8B008B (139,0,139)
dark violet #9400D3 (148,0,211)
dark orchid #9932CC (153,50,204)
medium orchid #BA55D3 (186,85,211)
purple #800080 (128,0,128)
thistle #D8BFD8 (216,191,216)
plum #DDA0DD (221,160,221)
violet #EE82EE (238,130,238)
magenta / fuchsia #FF00FF (255,0,255)
orchid #DA70D6 (218,112,214)
medium violet red #C71585 (199,21,133)
pale violet red #DB7093 (219,112,147)
deep pink #FF1493 (255,20,147)
hot pink #FF69B4 (255,105,180)
light pink #FFB6C1 (255,182,193)
pink #FFC0CB (255,192,203)
antique white #FAEBD7 (250,235,215)
beige #F5F5DC (245,245,220)
bisque #FFE4C4 (255,228,196)
blanched almond #FFEBCD (255,235,205)
wheat #F5DEB3 (245,222,179)
corn silk #FFF8DC (255,248,220)
lemon chiffon #FFFACD (255,250,205)
light golden rod yellow #FAFAD2 (250,250,210)
light yellow #FFFFE0 (255,255,224)
saddle brown #8B4513 (139,69,19)
sienna #A0522D (160,82,45)
chocolate #D2691E (210,105,30)
peru #CD853F (205,133,63)
sandy brown #F4A460 (244,164,96)
burly wood #DEB887 (222,184,135)
tan #D2B48C (210,180,140)
rosy brown #BC8F8F (188,143,143)
moccasin #FFE4B5 (255,228,181)
navajo white #FFDEAD (255,222,173)
peach puff #FFDAB9 (255,218,185)
misty rose #FFE4E1 (255,228,225)
lavender blush #FFF0F5 (255,240,245)
linen #FAF0E6 (250,240,230)
old lace #FDF5E6 (253,245,230)
papaya whip #FFEFD5 (255,239,213)
sea shell #FFF5EE (255,245,238)
mint cream #F5FFFA (245,255,250)
slate gray #708090 (112,128,144)
light slate gray #778899 (119,136,153)
light steel blue #B0C4DE (176,196,222)
lavender #E6E6FA (230,230,250)
floral white #FFFAF0 (255,250,240)
alice blue #F0F8FF (240,248,255)
ghost white #F8F8FF (248,248,255)
honeydew #F0FFF0 (240,255,240)
ivory #FFFFF0 (255,255,240)
azure #F0FFFF (240,255,255)
snow #FFFAFA (255,250,250)
black #000000 (0,0,0)
dim gray / dim grey #696969 (105,105,105)
gray / grey #808080 (128,128,128)
dark gray / dark grey #A9A9A9 (169,169,169)
silver #C0C0C0 (192,192,192)
light gray / light grey #D3D3D3 (211,211,211)
gainsboro #DCDCDC (220,220,220)
white smoke #F5F5F5 (245,245,245)
white #FFFFFF (255,255,255)